WŁAŚCIWOŚCI ORGANIZMU

Jeśli np. w zanieczysz­czonym strumieniu giną ryby, to przede wszystkim po­winniśmy zbadać stężenie tlenu w wodzie, ponieważ może się ono bardzo zmieniać, tlen w wodzie ulega wy­czerpywaniu i często go brak. Gdy natomiast wymie­rają małe kręgowce na polach powinniśmy szukać in­nych przyczyn, ponieważ zawartość tlenu w powietrzu jest stała i w stosunku do potrzeb populacji… Czytaj więcej »

ZNACZENIE KONCEPCJI CZYNNIKÓW

Koncepcję czynników ograniczających możemy sfor­mułować następująco: prawidłowy rozwój populacji lub biocenozy zależy od kompleksu czynników; każdy czynnik, który zbliża się do granic tolerancji orga­nizmu czy grupy lub przekracza te granice może być nazwany czynnikiem* ograniczającym. Chociaż osta­teczne granice całej biosfery wyznaczane są przez do­pływ energii słonecznej i prawa termodynamiki, różne ekosystemy mają różne kombinacje czynników,… Czytaj więcej »

HAMUJĄCE DZIAŁANIE

Ponieważ te wszystkie cztery elementy, tzn. energia, materia, warunki ś r o d o w i s k o w e, b i o c e n o z a, współdziałaj ą w przy­rodzie w sposób bardzo skomplikowany, dobrze będzie zastanowić się ogólnie nad czynnikami ograni­czającymi, a dopiero potem zająć się czynnikami biologicznymi. Ograniczającymi (limitującymi) nazywamy… Czytaj więcej »

PRZEPŁYW ENERGII

Innymi słowy, po­nieważ wszystkie zagadnienia związane z zanieczysz­czeniami środowisk zazębiają się wzajemnie, baczne zwracanie uwagi na pewne ich aspekty powinno pomóc w kontroli całości. Badania ekologiczne prowadzone między innymi przez Laboratorium Narodowe Oak Ridge w terenach, na które wywozi się odpady ato­mowe aoprowadząją do przekonania, że tereny takie są kluczem do zrozumienia zagadnień związanych nie… Czytaj więcej »

SPECJALNA TROSKLIWOŚĆ

Sytua­cja owiec i reniferów ostrzega przed tym co mogłoby się stać, gdyby ciśnienie populacyjne zmusiło człowieka do skrócenia łańcuchów pokarmowych i intensywniej­szej konsumpcji bezpośredniej plonów pól. Niewąt­pliwie w tym wszystkim jest pozytywna cecha: w re­zultacie wprowadzania do systemu wielu znaczników w ciągu ostatnich 15 lat nauczyliśmy się wiele o bio- geochemii naszej biosfery. Mogliśmy nauczyć… Czytaj więcej »